INFOPAD WEB IPRO NET

Το σύστημα WEB IPRO.NET είναι μια web based πλατφόρμα που σκοπό έχει την αποκέντρωση από την ασφαλιστική εταιρεία χρονοβόρων καθημερινών ασφαλιστικών διαδικασιών τόσο σε επίπεδο παραγωγής όσο και σε επίπεδο πληροφόρησης.

Η πρόσφατη ενσωμάτωση του υποσυστήματος "Agent Print" (γνωστό στην ασφαλιστική αγορά και σαν σύστημα «τυπώνω-πληρώνω») στην πλατφόρμα WEB IPRO.NET αποτελεί ένα επιπλέον πλεονέκτημα για την εταιρία που το χρησιμοποιεί, στο νευραλγικό κομμάτι των εισπράξεων, θέμα για το οποίο έχουν ήδη τοποθετηθεί ανάλογα και οι ελεγκτικές αρχές.

 

 

 

 

Παρακάτω σας παραθέτουμε επιγραμματικά τις λειτουργίες του συστήματος WEB IPRO.NET.

1. Κλάδος Αυτοκινήτων

 • Τιμολογήσεις ασφαλιστικών προϊόντων Κλάδου Αυτοκινήτου
 • Εκτυπώσεις προσφορών για πελάτες
 • Συμπλήρωση και αποστολή αιτήσεων στην Ασφαλιστική
 • Αυτόματη δημιουργία συμβολαίου μετά την αίτηση χωρίς επανασυμπλήρωση των δεδομένων από την Ασφαλιστική
 • Εκτύπωση προσωρινών σημάτων
 • Δημιουργία και Εκτύπωση συμβολαίων
 • Αυτόματη Εισαγωγή Συμβολαίων στο σύστημα της Ασφαλιστικής
 • Λειτουργία όλο το 24ωρο/365 μέρες το χρόνο
 • Πρόσβαση σε προϊόντα και επιλογές από οποιονδήποτε Συνεργάτη επιθυμεί η Ασφαλιστική με κανόνες που «χτίζει» η Ασφαλιστική για κάθε Συνεργάτη.
 • Έκδοση και εκτύπωση Πρασίνων Καρτών από οποιονδήποτε Συνεργάτη επιθυμεί η Ασφαλιστική σε συνεργασία με το web service του Γ.Δ.Α.


2. Κλάδος Πυρός

 • Τιμολογήσεις ασφαλιστικών προϊόντων Κλάδου Πυρός
 • Εκτυπώσεις προσφορών για πελάτες
 • Δημιουργία και Εκτύπωση Αιτήσεων
 • Δημιουργία και Εκτύπωση Συμβολαίων
 • Αυτόματη Εισαγωγή Συμβολαίων στο σύστημα της Ασφαλιστικής
 • Λειτουργία όλο το 24ωρο/365 μέρες το χρόνο
 • Πρόσβαση σε προϊόντα και επιλογές από οποιονδήποτε Συνεργάτη επιθυμεί η Ασφαλιστική με κανόνες που «χτίζει» η Ασφαλιστική για κάθε Συνεργάτη.


3. Λειτουργείες Ανεξαρτήτως Κλάδων

 • Απεικόνιση Χαρτοφυλακίου όλων των Κλάδων με πρόσβαση τόσο στην ισχύουσα μορφή του εκάστοτε συμβολαίου όσο και στην πλήρη ιστορικότητα του (Πρωτασφάλιση, Πρ.Πράξεις, Ανανεώσεις). Η απεικόνιση και αναζήτηση συμβολαίων υλοποιείται με τα ειδικά πεδία που υπαγορεύονται κατα Κλάδο όπως π.χ. στον Κλάδο Αυτοκινήτου με Αριθ.Κυκλοφορίας, στον Κλάδο Σκαφών με Όνομα Σκάφους ή/και με Αριθ.Νηολογίου κ.τ.λ
 • Απεικόνιση Ζημιών όλων των Κλάδων με όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για τον Συνεργάτη (Status Ζημιάς/Παθόντες/Καλύψεις/Απαιτούμενα έγγραφα κ.λ.π), όπως και φωτογραφίες που αφορούν το σχετικό φάκελο.
 • Δυνατότητα εκτύπωσης από τον Συνεργάτη σε μορφή pdf των μηνιαίων αναφορών όπως Πινάκια Παραγωγής, Ληξιάρια, Ανεξόφλητα Συμβόλαια, Εκκαθαρίσεις.
 • Διαχείριση και διάθεση βοηθητικών ηλεκτρονικών εγγράφων (εγκύκλιοι εταιρείας, έντυπα προτάσεων, δηλώσεις ζημιών κ.τ.λ.) μέσα από την εφαρμογή, ώστε οποιαδήποτε πληροφορία χρειάζεται ο Συνεργάτης να είναι άμεσα προσπελάσιμη.
 • Εφαρμογή Στιγμιαίων Μυνημάτων(Web Instant Messenger). Ο Συνεργάτης μπορεί να λαμβάνει και να αποστέλει μυνήματα κειμένου σε εξουσιοδοτημένους εσωτερικούς χρήστες της ασφαλιστικής. Το πιο αντιπροσωπευτικό παράδειγμα χρησιμότητας της εφαρμογής, είναι η ηλεκτρονική επικοινωνία των Συνεργατών με τους διακανονιστές ζημιών.
 • Δυνατότητα online έκδοση απόδειξης παραλαβής-παράδοσης εγγράφων με αριθμό πρωτοκόλλου που δίδεται σε real time, σε συνεργασία με το εκάστοτε σύστημα πρωτοκόλλησης και ψηφιοποίησης.


4. Υποσύστημα Agent Print

 • Διαχωρισμός ημερών δικαιώματος προβολής (για εκτύπωση) ανά τύπο παραστατικού (πρωτασφαλιστήρια, ανανεωτήρια, επιστροφικές Πρ. Πράξεις, εισπρακτικές Πρ. Πράξεις).
 • Διαχωρισμός ημερών απόδοσης ασφαλίστρων από την ημερομηνία εκτύπωσης, ανά τύπο παραστατικού (πρωτασφαλιστήρια, ανανεωτήρια, επιστροφικές Πρ. Πράξεις, εισπρακτικές Πρ. Πράξεις).
 • Επιτρεπόμενο πλήθος παραστατικών προς εκτύπωση.
 • Επιτρεπόμενο ποσό ασφαλίστρων παραστατικών προς εκτύπωση.
 • Εκτύπωση παραστατικών και αυτόματη «χρέωση» τους (με καταγραφή της ημερομηνίας εκτύπωσης και της ημερομηνίας απόδοσης) με βάση τις προαναφερόμενες παραμέτρους.
 • Δυνατότητα μαζικής και μεμονωμένης εκτύπωσης ειδοποιητηρίων πληρωμών για συμβόλαια, ανανεωτήρια , Πρ. Πράξεις.
 • Δημιουργία εκτύπωση και αποθήκευση καταστάσεων πληρωμών με καταγραφή των παραστατικών (συμβόλαια, ανανεωτήρια , Πρ. Πράξεις) που εξοφλούνται ανά κατάσταση πληρωμών.
 • Ενημέρωση καταστάσεων πληρωμών με την τράπεζα και την ημερομηνία κατάθεσης των οφειλόμενων ασφαλίστρων.
 • Εξόφληση των καταστάσεων πληρωμών από το σύστημα IRP (και των παραστατικών που περιλαμβάνει) με απλή καταχώρηση του κωδικού συνεργάτη και της κατάστασης πληρωμής.
 • Ενημέρωση των καταστάσεων πληρωμών ως εξοφληθείσες με την λογιστική ενημέρωση από το σύστημα IRP.
 • Ενημέρωση των συμβολαίων που ανήκουν στην εκάστοτε κατάσταση πληρωμής, με τον τρόπο πληρωμής και την ημερομηνία εξόφλησης με την λογιστική ενημέρωση από το σύστημα IRP.
 • Αυτόματη μετάβαση για την απεικόνιση των συμβολαίων, Πρ. Πράξεων από το σύστημα Agent Print στην απεικόνιση χαρτοφυλακίου με την χρήση ενός απλού link, αλλά και από την απεικόνιση χαρτοφυλακίου στο σύστημα Agent Print για την διαχείριση τους.
 • Δημιουργία απεικονίσεων Ανεξόφλητων - Εξοφληθέντων συμβολαίων από τον χρήστη και δυνατότητα εξαγωγής τους σε επεξεργάσιμα αρχεία excel.
 • Αυτόματη ακύρωση συμβολαίων που έχουν υπερβεί τα ημερολογιακά όρια διαχείρισής τους .
 • Real time δημιουργία ηλεκτρονικών αρχείων εξοφλημένων-ανεξοφλήτων-ακυρωμένων συμβόλαιων.